Škola

Charakteristika

Škola se nachází v klidném prostředí na SV okraji obce Želetice. Je obklopena zástavbou, plochami se zemědělským využitím a pozemky s plánovanou výstavbou nových rodinných domů a víceúčelového sportoviště. Její historie sahá až do roku 1938. Škola je plně organizovaná. Sdružuje základní školu (kapacita 250 žáků), školní družinu (kapacita 28 žáků) a školní jídelnu (kapacita 200 žáků). Poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku, na prvním stupni má spojené ročníky. V poslední době navštěvuje školu cca 100 žáků, a to především z obcí Želetice, Žerotice, Horní Dunajovice, Skalice, Morašice a Tvořihráz, a působí zde 10 učitelů. K dopravě využívají žáci autobusy (IDS JmK) nebo jsou přiváženi rodiči, místní chodí pěšky či jezdí na kole.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrovaní v běžných třídách 1. a 2. stupně školy. Vzdělávají se podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra jsou realizovány změny v učebním plánu. Protože škola není bezbariérová, je nutné v případě tělesného postižení požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí.

Člověk se učí celý život. V dnešní době je vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj, a proto je kvalitní vzdělání základním kamenem kariéry našich dětí. Prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání. Většina našich žáků dále pokračuje ve svém vzdělávání na nejrůznějších školách (učiliště, odborná učiliště, střední školy i gymnázia). Snažíme se v potřebné míře uplatňovat individuální přístup a podporovat nadané i méně nadané děti. Dbáme na to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí a dovedností, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, aby byli iniciativní a flexibilní. Zkrátka aby se stali lepšími lidmi. Neméně důležitou součástí kvalitního vzdělávání je i konstruktivní komunikace mezi učiteli a rodiči.

Podmínky a vybavení

Dostupnost

Želetice, Žerotice, Horní Dunajovice, Tvořihráz, Skalice, Morašice

Areál

zrekonstruovaná budova (nová okna, zateplení fasády), oplocený a uzamykatelný pozemek, stojany na kola a parkoviště na dvoře, autobusová zastávka před školou

Učebny

3 třídy 1. stupně (modernizace 2014-15), 4 třídy 2. stupně (modernizace 2016-19)

Odborné učebny

družina, knihovna, učebna informatiky, jazyků a výchov, kuchyňka, nářaďovna a dílna

Jazyky

angličina (od 2. ročníku), němčina (od 6. ročníku)

Sport

štěrkové a travnaté hřiště (míčové hry, pískové doskočiště, vrh koulí, hod granátem), tělocvična (míčové hry, skok do výšky, šplh, gymnastika), pingpongové stoly, brusle, lyže, snowblady, lyžařské boty a helmy

Kurzy

dopravní hřiště (Miroslav), plavání (Znojmo), lyžařský (Orlické hory), cykloturistické, turistické a poznávací jednodenní i vícedenní školní výlety

Aktivity

tradiční školní ples, vánoční besídka, Den matek, Čarodějáles, Den dětí, školní olympiády (možná účast v okrese či kraji), školní časopis, ...

Ostatní

školní družina, školní jídelna, výchovný poradce, školní metodik prevence, kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, možnost praxe budoucích učitelů

Historie školy

Historie želetického školství je dosti pestrá a datuje se do poměrně dávné minulosti. První dochované, ale bohužel velmi kusé údaje, jsou z počátku 19. století. Již v roce 1807 byla v Želeticích otevřena Česká obecná škola, financovaná Ústřední maticí školskou. Zřejmě druhým výchovně-vzdělávacím ústavem je česká, původně soukromá škola v údolí říčky Křepičky, směrem na Žerotice. Fungovala od roku 1908 do roku 1918 s tím, že v roce 1914 se stala veřejnou. Objekt, který později patřil manželům Šálkovým, je aktuálně navržen k demolici.

Dalším subjektem byla Obecná česká škola, která působila od vzniku Československa v budově dnešního divadla a bývalé německé školy z roku 1889. Jako další byla roku 1921 v Želeticích zřízena Česká státní měšťanská škola, a to v bývalé administrativní budově cukrovaru a vyučovalo se v ní do roku 1937. Postupem času přestala vyhovovat tehdejším nárokům, a proto byl přičiněním ředitele Františka Jandy v letech 1935-1937 vybudován objekt současné školní budovy. Stavebníkem se stala Ústřední matice školská, stavitelem Josef Nejcez z Moravských Budějovic a celkový náklad činil 860 tis. Kč. Vyučování začalo 1. září 1937 a v květnu následujícího roku proběhlo slavnostní otevření za účasti široké české veřejnosti. V této době školu navštěvovali žáci všech okolních obcí od Višňové přes Prosiměřice až k Banticím. Po připojení obce k Třetí říši a během 2. světové války se vyučovalo německy, ke konci válečného konfliktu sloužila část stavby dokonce i jako vojenský lazaret pro ustupující německé vojáky. Po skončení války muselo být vynaloženo velké úsilí na přípravu zdevastovaných učeben, aby 1. října 1945 mohla výuka opět začít.

V letech 1969-72 došlo k úpravám v interiérech, instalovalo se ústřední topení a byly provedeny rozvody vody a elektřiny. Zásadní rekonstrukce objektu nastala až během školního roku 2005/2006, kdy škola získala novou střechu, plastová okna a fasádu. V současnosti i díky velmi vstřícnému přístupu našeho zřizovatele, obce Želetice, probíhá postupná modernizace, např. podlahy v učebnách, dlažba v přízemí a suterénu, nové bezpečnostní dveře hlavního vchodu i šatny, videovrátný…

Během sedmdesáti let na této škole působilo neuvěřitelných 164 pedagogů. Od šedesátých do poloviny osmdesátých let škola působila spíše jako přestupní stanice učitelů pro školy městské. Přestože nechceme z důvodu objektivity jmenovat některé učitele, kteří byli lepší než ostatní, musíme zmínit ty, kteří byli pro tuto školu pojmem (František Janda, František Sláma, Josef Pavlík, Vojtěch Parma, Antonín Křivan). Na tomto místě je potřeba ještě zmínit jedno jméno – člověka, který naši školu úspěšně a bezproblémově vedl od začátku 90. let až do roku 2014, kdy nás tak náhle opustil, pana ředitele Ivo Svobodu.

Ve školním roce 2014/2015 byl tedy do funkce jmenován nový ředitel školy, který byl vybrán na základě konkurzního řízení a pro svoji činnost splňoval kvalifikační předpoklady. Jeho předchozí zkušenosti s řízením se pozitivně promítly do chodu školy. Ve své koncepci rozvoje školy si jako hlavní priority stanovil zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, což se mu podařilo především v oblasti materiální a zajištění bezpečného klimatu pro žáky a pedagogy. Pro uskutečňování vize školy si ředitel v rámci konstruktivních jednání se zřizovatelem získal potřebnou podporu.