Poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů anebo sociálních pracovníků.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Zejména:

  • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka
  • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
  • poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření
  • poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka

V případě potřeby se můžete obrátit na:

  • PPP Znojmo

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Zejména:

  • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků
  • vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti
  • poskytuje metodickou podporu škole, informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků

V případě potřeby se můžete obrátit na: