Družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá v jednom oddělení podle Školního vzdělávacího programu školní družiny s motivačním názvem „Svět kolem nás“, vychovatel při výběru zaměstnání přihlíží zejména k počasí a zájmu dětí. Práva a povinnosti žáků, kteří využívají družinu, a jejich zákonných zástupců se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Provoz

 • provozní doba po skončení vyučování od 11:30 do 16:00 hodin
 • přihlášení předáním zápisního lístku vychovateli
 • odhlášení předáním odhlášky vychovateli, a to kdykoliv v průběhu školního roku
 • bezplatně, pro žáky 1. až 5. ročníku
 • učebna v suterénu (kapacita 28 žáků)
 • odchod žáka je možný
  • pravidelně dle času vyplněného na zápisním lístku
  • jednorázově na základě písemné žádosti zákonného zástupce s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem zákonného zástupce
  • osobním vyzvednutím zákonným zástupcem uvedeným na zápisním lístku

Rámcový režim

 • 11:30 – 13:00 hodin oběd, osobní hygiena, sebeobslužné činnosti, odpočinkové a rekreační činnosti (dle individuálního přání), hry, stolní hry, stavebnice
 • 13:00 – 14:30 hodin zájmové činnosti v oblasti Př, Zdr, Pč, Vv, Hv, sportovní aktivity (venkovní i vnitřní), vycházka
 • 14:30 – 16:00 hodin rekreační činnost, didaktické hry, příprava žáků na vyučování, individuální odpočinkové činnosti, úklid osobních věcí, odchody žáků domů

Jídelna

Školní jídelna je součástí areálu školy. Nedávno prošla rekonstrukcí, při které došlo mimo jiné k modernizaci vybavení. Nabízí možnost stravování především pro děti naší školy, pro děti blízkých mateřských škol a dále pak pro zaměstnance školy. Součásti stravování jsou i cizí strávníci, kteří si mohou připlatit za dopravu až do domu. Jídelna vaří podle zásad zdravé výživy a nabízí možnost přizpůsobit stravu dle individuálních omezení dětí.

Od 13. prosince 2014 vznikla povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje. Alergeny jsou značeny v jídelním lístku pod kódovým označením 01 až 14 dle seznamu potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 2003/89 ES, nařízení 1169/2011 EU. Seznam je rovněž zveřejněn v jídelně blízko jídelního lístku.

Provoz

 • přihlášení pomocí formuláře, k dostání u vedoucí jídelny
 • odhlášení osobně nebo telefonicky den předem od 6:30 do 13:30 na telefonním čísle 533 312 111 nebo na 732 190 305 u vedoucí jídelny
 • výdej obědů je od 11:30 do 13:30 hodin

Stravné

 • Platba se provádí
  • každý první týden v měsíci
  • hotově u vedoucí jídelny nebo převodem na číslo účtu 182 133 508 / 0300
 • Mateřská škola (3-6 let)
  • dopolední svačina 8.- Kč
  • oběd 15.- Kč
  • odpolední svačina 5.- Kč
 • Základní škola (7-18 let)
  • oběd (7-10 let) 17.- Kč
  • oběd (11-14 let) 20.- Kč
  • oběd (15-18 let) 21.- Kč
 • Cizí strávníci
  • oběd bez dopravy 53.- Kč
  • oběd s dopravou 56.- Kč

Výchovný poradce

Výchovný poradce zabezpečuje poradenské služby ve škole, a to zejména:

Poradenské činnosti

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová šetření k volbě povolání, individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích poboček Úřadu práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek 
 • Poradenství v oblasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zejména: vyhledávání a orientační šetření žáků, spolupráce na přípravě plánu pedagogické podpory, průběžná diagnostika, zajišťování intervenční činnosti pro žáky, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Metodické a informační činnosti

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy, tj. zejména: v otázkách kariérového rozhodování žáků, s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky, zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, metodická pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • Informační činnost žákům a jejich zákonným zástupcům, tj. zejména: poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Metodik prevence

Školní metodik prevence zabezpečuje poradenské služby ve škole, a to zejména:

Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy, koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování, metodické vedení a koordinace vzdělávání činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování, kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování 
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

Poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů anebo sociálních pracovníků.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Zejména:

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka
 • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 • poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření
 • poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka

V případě potřeby se můžete obrátit na:

 • PPP Znojmo

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Zejména:

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků
 • vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti
 • poskytuje metodickou podporu škole, informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků

V případě potřeby se můžete obrátit na: