Naše aktivity

Během každého školního roku pořádáme pro děti nejrůznější aktivity, které mají různorodá zaměření:

 • rozvíjení dovedností - vyřezávání dýní, stavba sněhuláka, výtvarné práce v přírodě, rybářské závody apod.
 • pohybové aktivity - sportovní dny, Stanování ve škole, Školní olympiáda, zimní lyžařský a letní cyklistický kurz
 • vzdělávací – školní kolo matematických soutěží, zeměpisná olympiáda, jazykové soutěže
 • poznávání naší vlasti - z posledních jmenujme Krkonoše, Jeseníky, Žďárské vrchy, Třeboňsko, Praha
 • pobyty mimo Česko - Anglie, Osvětim

Aktivity s rodiči

Při škole aktivně pracuje Sdružení rodičů, které se podílí na finančním zajištění některých akcí dle potřeb školy. Ve spolupráci s ním škola pořádá různorodé akce nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Mezi tradiční patří:

 • Mikuláš ve škole
 • Vánoční besídka
 • společenský ples
 • Čarodějáles
 • Den matek
 • Den dětí

Na pravidelných schůzkách škola seznamuje rodiče s děním ve škole, v případě potřeby škola pořádá i mimořádné schůzky se zákonnými zástupci žáků, kteří jsou prostřednictvím těchto schůzek informováni o prospěchu a chování jejich dětí a případně o plánovaných školních akcích. Při škole působí také školská rada, v níž pracují zástupci Obce Želetice, zástupci rodičů a pedagogů školy.

Aktivity se subjekty

Hlavním partnerem školy je obec Želetice, která zaštiťuje mnohé naše akce především finančně a prostorově (park s rybníkem, koupaliště s přilehlým sportovištěm). A dále také místní divadelní spolek Želetín, se kterým spolupracujeme především na kulturních aktivitách v místním divadle. Protože k nám směřují žáci 1. stupně ze škol Horní Dunajovice a Skalice, pořádáme s těmito subjekty metodická sdružení, kde se snažíme najít společná řešení této situace tak, aby přechod žáků byl co nejméně náročný. Škola se snaží dlouhodobě najít partnera pro různorodé aktivity i v jiné škole, např.:

 • předmětové soutěže - Matematická soutěž Lískulka (ZŠ Vedrovice), Konverzační soutěž v angličtině (ZŠ Břežany)
 • sportovní klání se ZŠ Mikulovicemi, ZŠ Břežany, ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, ZŠ a MŠ Skalice a MŠ Tvořihráz
 • meziškolní vzdělávací pobyty – Anglie

Mezi formy další spolupráce náleží:

 • dopravní výchova realizovaná na dopravním hřišti v Miroslavi
 • výuka plavání v plaveckém bazénu Znojmo
 • lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích v Orlických horách
 • poznávání české historie - Umělecká Agentura Pernštejni
 • poznávání světa zvířat - Záchranná stanice zvířat Ikaros, Sorbon-Pes fotbalista
 • seznámení se s možnostmi profesní budoucnosti – návštěva Úřadu práce Znojmo, Burza povolání SOU Přímětice
 • sběr a recyklace – sběr starého papíru pro znojemskou firmu FCC Environment, projekt Recyklohraní

Kroužky

Každým rokem poskytujeme našim dětem možnost, jak smysluplně využít jejich volný čas. Nabídka vychází z našich zkušeností, ale také ze zájmů dětí a požadavků jejich rodičů. V současnosti nabízíme následující volnočasové aktivity.

Při ZŠ Želetice

Matematický

Miroslav Zika

úterý, 13:30 - 14:30

učebna 9. ročníku

Český jazyk

Antonín Kuchařík

středa, 13:30 - 14:30

učebna 9. ročníku

Badatelský

Jaroslav Vavřín

středa (1 x měsíčně), 13:30 - 15:00

učebna

Ve spolupráci s SVČ Miroslav

Kroužky začínají v říjnu a kroužkovné za pololetí činí 270 Kč.

Taneční pro 8. a 9. ročník

Hana Svobodová

pondělí, 13:30 - 14:15

tělocvična

Florbal

Oldřich Jech

úterý, 13:30 - 15:00

tělocvična

Stolní tenis pro 2. stupeň

Pavel Košárek

středa, 13:30 - 15:00

tělocvična

Výtvarný

Edita Matušková

středa, 13:30 - 15:00

učebna

Angličtina pro 1. a 2. ročník

Edita Matušková

čtvrtek, 11:30 - 12:15

učebna 1. a 2. ročníku

Míčové hry pro 1. stupeň

Ludmila Bártová

čtvrtek, 13:30 - 15:00

tělocvična, venkovní hřiště

Projekty

Snažíme se sledovat nabídky a pobídky různých subjektů a popřípadě se do nich aktivně zapojovat. V mnohých případech jsou doplňkovým zdrojem financí, materiálů či služeb nejen pro školu, ale i přímo pro děti.

Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000517

Doba realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Informace: www.majak.ssis.cz

Od ledna 2017 jsme se stali partnerem tohoto projektu, který probíhá pod záštitou Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem. Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Dalším cílem je podpořit využívání tzv. badatelské výuky a v neposlední řadě přinese tento projekt technické vybavení v hodnotě cca 300 000 Kč.

Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OPVV

Doba realizace: školní rok 2016/17, 2017/18

Tento projekt dovolil zřídit na naší škole novou pozici tzv. školního asistenta. Ten má za úkol vyhledávat žáky, kteří by mohli být ať už z jakéhokoliv důvodu ohroženi školním neúspěchem, a následně se pokusit tyto bariéry odstranit. Nejde tedy přímo o asistenta pedagoga ani o jakékoliv další podpůrné opatření. Další činností je zprostředkovávat komunikaci mezi rodinou a školou (např. příprava na vyučování, motivace k učení, přenos informací). Asistent působí rovněž v oblasti poskytování podpory učiteli při jeho administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo něj a pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.

Ovoce do škol

Doba realizace: školní rok 2016/17, 2017/18

Informace: www.ovocedoskol.szif.cz, www.ovoceazeleninadoskol.cz

Projekt byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Výběr zemědělských produktů nabízený ke konzumaci dětem by měl být v souladu s Výživovými doporučeními pro obyvatelstvo ČR vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR. To znamená, že by výběr čerstvého ovoce a zeleniny měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Případné zahrnutí exotického ovoce lze považovat za zpestření a rozšíření znalostí v rámci učebních osnov seznámením se s druhy ovoce jiných klimatických pásem, například v návaznosti na výuku přírodovědných a zeměpisných předmětů. Mezi doporučené produkty pro dodávky lze zahrnout následující: jablka, mandarinky, pomeranče, banány, hrušky, mrkve, ředkvičky, rajčata, hroznové víno, broskve, nektarinky, okurky, švestky, blumy, kedlubny, jahody, papriky, meruňky, kiwi, hrachové lusky, ananasy, grepy, pomela, ovocné nebo zeleninové saláty a ovocné nebo zeleninové 100% šťávy. Produkty, které byly vyloučeny z projektu, jsou produkty obsahující přidaný cukr, tuky, sůl a sladidla.

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách

Doba realizace: školní rok 2015/16, 2016/17

Projekt zaštiťuje Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u těchto dětí zdravé stravovací návyky. Nejedná se tedy o projekt, který by sloužil přímo školám nebo jejich zařízením. Naše škola zde vystupuje pouze v roli spojovacího článku mezi rodiči a obory Ministerstva práce. Škola má za úkol vytipovat rodiny, které by splňovaly požadavky projektu a nabídnout jim možnost, se tohoto projektu účastnit. Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřskou či základní školu, příp. víceleté gymnázium. Podmínkou je, že tyto děti žiji ve společné domácnosti, která se nachází v hmotné nouzi v souvislém období minimálně 3 měsíců. Pokud splňujete výše uvedené podmínky a chtěli byste se do projektu zapojit, je třeba, abyste navštívili váš pracovní úřad a zde dali příslušný požadavek. Zároveň tam můžete zjistit i další podrobnější informace.

Informační leták k projektu (otevřít ve formátu PDF)

Recyklohraní

Doba realizace: 1. 10. 2015 - současnost

Informace: www.recyklohrani.cz

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. A co to konkrétně znamená? Naše škola se stala místem pro zpětný odběr již vysloužilých baterií a tonerů tiskáren. Navíc v průběhu každého školního roku dostáváme od organizátorů projektu různé úkoly na téma recyklace. Z posledních úkolů jmenujeme, kdy žáci např.:

 • si zvolili nějaký elektrospotřebič a bádali a sbírali různé informace (kdo a kde jej vymyslel, kdo jej vylepšil, z čeho se skládá apod.)
 • vyplnili on-line dotazníky k tématu třídění a recyklace
 • sestavili v hodinách pracovních činností fungující model solární trouby
 • v rámci úkolu "Zatočte  vodou či větrem" sestavili funkční model vodního kola (mlýnku)

Z tohoto všeho získává škola body, za které si z katalogu vybírá odměny (např. školní potřeby, sportovní pomůcky, aj.). Aktuální stav našeho konta (ke dni 14. 11. 2016) je 1 020 bodů.

Výzva č. 57 ZŠ Želetice (Technické vzdělávání OP VK výzva č. 57)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0120

Doba realizace: 1. 9. - 31. 12. 2015

Náklady projektu: 220 850 Kč

Škola získala prostředky pro zřízení nové žákovské dílny s plně vybavenými osmi žákovskými stoly a sady stavebnic Merkur. Žáci tak mohou nově rozvíjet své technické dovednosti. Úplně prvními výrobky se stala ptačí krmítka.

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Želetice (Cestujeme za angličtinou OP VK výzva č. 56)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1521

Doba realizace: 1. 7. - 31. 6. 2015

Náklady projektu: 587 692 Kč

Získané prostředky byly použity na rozšíření nabídky školní knihovny o nové tituly a v rámci výuky byly realizovány čtenářské dílny. V rámci projektu se uskutečnil i jazykový kurz v Anglii ve městě Bournemouth, kam vyrazili zlepšovat svoje jazykové a učitelské dovednosti 4 pedagogové. I žáci vyrazili získávat svoje většinou první zahraniční zkušenosti. Mohli strávit jeden týden na jazykově-vzdělávacím pobytu ve městě Worthing v Anglii.

S Evou a Edou zdravě a bezpečně

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0003

Doba realizace: 1. 10. 2014 - 31. 7. 2015

Během realizace projektu byly vytvořeny pracovní listy pro oblast Zdravý životní styl a Bezpečnost silničního provozu pro 1. - 5. ročník. Cílem byla podpora při výuce v oblasti zdravého životního stylu, bezpečnosti silničního provozu a poskytování první pomoci. Škola dostala v rámci projektu, mimo výše uvedených pracovních listů, také technické vybavení v podobě DVD s dopravními video lekcemi, cvičné lékárničky, pingpongový stůl, koloběžky, in-line brusle, basketbalový koš a míč. Každý měsíc u nás v hodinách tělesné výuky rovněž působila rehabilitační pracovnice s cílem naučit žáky správné držení těla, zpevnění těla, rozvoj svalové hmoty, protahovací a relaxační cvičení atd. Další aktivitou projektu byla realizace dvou projektových dnů, a to se zaměřením na bezpečnost silničního provozu, poskytování první pomoci, zdravý životní styl, případně na konkrétní pohybovou aktivitu. V rámci těchto projektových dnů mohli žáci vyzkoušet cvičné dopravní hřiště či plavecký bazén se zaměřením na praktický nácvik řešení reálných situací, se kterými se mohou setkat.

Let's speak together

Doba realizace: 29. 9. 2014 - 28. 8. 2015

Informace: www.letsspeak.cfme.net

Globálním cílem projektu Let´s speak together bylo podpořit a zkvalitnit výuku angličtiny na škole a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky, zejména metody CLIL (výuka předmětu v cizím jazyce). Dalším cílem byla podpora internacionalizace školy a podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí. V průběhu školního roku 2014/15 u nás působili dva rodilí mluvčí. Nejprve to byl Kush Katbamma (rodák z Indie vyrůstající v Anglii) a poté John A. Kuba (rodák z USA s českými kořeny). Oba se zapojovali nejen do výuky jazyka napříč prvním a druhým stupněm, ale asistovali i při výuce v dalších předmětech, účastnili se chodu družiny či dalších mimoškolních aktivit. Důraz byl kladen zejména na mezipředmětové vazby a praktické využití cizího jazyka. Neméně důležitou součástí projektu bylo taktéž prohlubování jazykových dovedností učitelů.

EUPS želetice - šablony - v0

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1203

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Doba realizace: 15. 12. 2010 - 1. 12. 2012

Náklady projektu: 909 392 Kč

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Výstupy projektu

 • Šablona I/3 – Výstupy této šablony hodnotíme velmi pozitivně, neboť pedagogové získali intenzívním studiem přístup k novým metodám výuky a tím došlo k evidentnímu zvýšení čtenářské a informační gramotnosti žáků naší školy.
 • Šablona III/2 – Výstupy (DUMY) této šablony hodnotíme kladně, protože došlo ke kvalitnějšímu a intenzívnějšímu využívání ICT techniky, a to zefektivnilo práci žáků ve vyučovacích hodinách. Všechny DUMY byly ověřeny v praxi s kladným hodnocením.
 • Šablona III/3 – Výstupem této šablony bylo úspěšné zvládnutí aplikace Smart Notebook, která byla podmínkou pro kvalitní vytváření výukových programů (DUMY).
 • Šablona II/4 – Výstupy této šablony přispěly ke zvýšení jazykových znalostí pedagogů a zjednodušení organizace jazykové výuky na škole.

Fotogalerie

Ze všech našich aktivit pořizujeme fotografie. Vzhledem k obsáhlosti (cca 170 alb / 12 000 fotek) školní galerie není možné fotografie nabídnout přímo na našich stránkách. Proto jsme zvolili službu Zonerama, kde si tyto fotky můžete prohlédnout v plné kvalitě. Pro snadnější orientaci jsou fotografie roztříděny do jednotlivých školních roků tak, jak šly akce za sebou.

Školní rok 2017/18

4 alba

Školní rok 2016/17

24 alb

Školní rok 2015/16

31 alb

Školní rok 2014/15

30 alb

Školní rok 2013/14

17 alb

Školní rok 2012/13

12 alb

Školní rok 2011/12

12 alb

Školní rok 2010/11

10 alb

Školní rok 2009/10

8 alb

Školní rok 2008/09

11 alb

Školní rok 2007/08

6 alb

Školní rok 2006/07

6 alb

Školní rok 2005/06

3 alba

Školní rok 2004/05

10 alb

Školní rok 2003/04

11 alb