Školní družina

Charakteristika

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům Základní školy Želetice, je přednostně určena pro žáky 1. stupně, v odůvodněných případech může být do družiny zařazen i žák 2. stupně, nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet žáků na oddělení, a to 30 dětí. Družina vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování, realizuje výchovnou, vzdělávací, zájmovou činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Vychovatelé při výběru činností vycházejí ze Školního vzdělávacího programu školní družiny „Svět kolem nás“, zároveň přihlížejí k počasí a zájmu dětí. Práva a povinnosti žáků v družině a jejich zákonných zástupců se řídí Vnitřním řádem školní družiny.

Provozní doba

 • 1. oddělení (učebna v suterénu za šatnou) - pro mladší žáky (1. až 3. ročník) od 11:10 do 15:30, od 14:00 do 15:30 včetně starších žáků
 • 2. oddělení (kmenová třída 4. a 5. ročníku) - pro starší žáky (4. a 5. ročník) od 11:10 do 14:00

Přihlášení a odhlášení dítěte

 • o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • dítě do družiny přihlašuje jeho zákonný zástupce vyplněním zápisního lístku, kde je třeba uvést zejména rozsah docházky a způsoby odchodu dítěte, a to zpravidla na začátku školního roku
 • dítě z družiny odhlašuje jeho zákonný zástupce, a to v písemné formě zaslané vychovateli kdykoliv v průběhu školního roku

Příchod a odchod dítěte

 • do družiny přicházejí děti po skončení vyučování nebo po obědě pod dohledem vyučujícího poslední hodiny nebo vychovatele
 • zákonný zástupce si osobně vyzvedne dítě v předem stanovený čas (12:00, 13:30 nebo 15:00), který je uveden v zápisovém lístku
 • vychovatel doprovodí dítě k odjezdu autobusu (13:45 a 15:15), po nastoupení odpovídá za dítě jeho zákonný zástupce
 • zákonný zástupce si osobně vyzvedne dítě mimo stanovený čas
 • při vyzvedávání dítěte nevstupuje jeho zákonný zástupce do budovy školy, po ohlášení se vychovateli (pomocí zvonku u hlavního vchodu nebo telefonního hovoru) očekává příchod svého dítěte před hlavním vchodem

Rámcový režim dne

 • 11:10 až 13:30 hodin - oběd, osobní hygiena, odpočinkové činnosti (čtení, hry, stavebnice), odchody žáků
 • 13:30 až 15:30 hodin - zájmové činnosti, sportovní aktivity (venkovní i vnitřní), didaktické hry, příprava žáků na vyučování, individuální zájmové činnosti, úklid, odchody žáků

pravidla družiny.jpg

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit