Školní družina

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům Základní školy Želetice, je přednostně určena pro žáky 1. stupně, v odůvodněných případech může být do družiny zařazen i žák 2. stupně, nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet žáků na oddělení, a to 30 dětí. Družina vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování, realizuje výchovnou, vzdělávací, zájmovou činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Vychovatelé při výběru činností vycházejí ze Školního vzdělávacího programu školní družiny „Svět kolem nás“, zároveň přihlížejí k počasí a zájmu dětí. Práva a povinnosti žáků v družině a jejich zákonných zástupců se řídí Vnitřním řádem školní družiny.

Provozní doba

 • 1. oddělení (učebna v suterénu za šatnou) - pro mladší žáky (1. až 3. ročník) od 11:10 do 15:30, od 14:00 do 15:30 včetně starších žáků
 • 2. oddělení (kmenová třída 4. a 5. ročníku) - pro starší žáky (4. a 5. ročník) od 11:10 do 14:00

Přihlášení a odhlášení dítěte

 • o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • dítě do družiny přihlašuje jeho zákonný zástupce vyplněním zápisního lístku, kde je třeba uvést zejména rozsah docházky a způsoby odchodu dítěte, a to zpravidla na začátku školního roku
 • dítě z družiny odhlašuje jeho zákonný zástupce, a to v písemné formě zaslané vychovateli kdykoliv v průběhu školního roku

Příchod a odchod dítěte

 • do družiny přicházejí děti po skončení vyučování nebo po obědě pod dohledem vyučujícího poslední hodiny nebo vychovatele
 • zákonný zástupce si osobně vyzvedne dítě v předem stanovený čas (12:00, 13:30 nebo 15:00), který je uveden v zápisovém lístku
 • vychovatel doprovodí dítě k odjezdu autobusu (13:45 a 15:15), po nastoupení odpovídá za dítě jeho zákonný zástupce
 • zákonný zástupce si osobně vyzvedne dítě mimo stanovený čas
 • při vyzvedávání dítěte nevstupuje jeho zákonný zástupce do budovy školy, po ohlášení se vychovateli (pomocí zvonku u hlavního vchodu nebo telefonního hovoru) očekává příchod svého dítěte před hlavním vchodem

Rámcový režim dne

 • 11:10 až 13:30 hodin - oběd, osobní hygiena, odpočinkové činnosti (čtení, hry, stavebnice), odchody žáků
 • 13:30 až 15:30 hodin - zájmové činnosti, sportovní aktivity (venkovní i vnitřní), didaktické hry, příprava žáků na vyučování, individuální zájmové činnosti, úklid, odchody žáků

pravidla družiny.jpg

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit