Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Hlavním cílem našeho pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby žákům a jejich rodičům.

Výchovný poradce

 • řeší problémy spojené s neomluvenou anebo vysokou omluvenou absencí
 • řeší profesní orientace žáků (kariérní poradenství)
 • spolupracuje při realizaci podpůrných opatření

Školní metodik prevence

 • věnuje se péči o žáky s rizikovým chováním
 • věnuje se prevenci rizikového chování

Speciální pedagog

 • zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • spolupracuje při realizaci podpůrných opatření
 • věnuje se podpoře pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření
 • koordinuje komunikci se školskými poradenskými zařízeními
 • zabezpečuje realizaci předmětu speciálně pedagogické péče

Školské poradenské zařízení (ŠPZ)

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

A to zejména:

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka
 • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 • poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření
 • poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka

V případě potřeby se můžete obrátit na:

 • PPP Znojmo
  Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo, 515 260 077, ppp@zn.orgman.cz, www.ppp-znojmo.cz externí odkaz

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

A to zejména:

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků
 • vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti
 • poskytuje metodickou podporu škole, informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků

V případě potřeby se můžete obrátit na:

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit