Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Hlavním cílem našeho pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby žákům a jejich rodičům. Členy týmu jsou:

 • výchovný poradce
  • řeší problémy spojené s neomluvenou anebo vysokou omluvenou absencí
  • řeší profesní orientace žáků (kariérní poradenství)
  • spolupracuje při realizaci podpůrných opatření

 • školní metodik prevence
  • věnuje se péči o žáky s rizikovým chováním
  • věnuje se prevenci rizikového chování

 • speciální pedagog
  • zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
  • spolupracuje při realizaci podpůrných opatření
  • věnuje se podpoře pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření
  • koordinuje komunikci se školskými poradenskými zařízeními
  • zabezpečuje realizaci předmětu speciálně pedagogické péče

Školské poradenské zařízení (ŠPZ)

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

A to zejména:

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka
 • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 • poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření
 • poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka

V případě potřeby se můžete obrátit na:

 • PPP Znojmo
  Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo, 515 260 077, ppp@zn.orgman.cz, www.ppp-znojmo.cz externí odkaz

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

A to zejména:

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků
 • vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti
 • poskytuje metodickou podporu škole, informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků

V případě potřeby se můžete obrátit na:

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit