O nás

areal.jpg

Umístění školního areálu

Areál se nachází na klidném okraji obce. Bezprostředně před školou se nachází autobusová zastávka. Naproti je odstavná plocha využívaná jako autobusová točna a parkoviště rodičů. Nad školou je obecní hřiště a nově vznikající zástavba rodinných domů.

| Fotogalerie

ucebny.jpg

Podmínky a vybavení

Žákům je k dispozici v přízemí školní budovy šatna a menší tělocvična s hygienickým zázemím. Pro výuku na prvním stupni jsou určeny tři třídy, na druhém stupni čtyři. Dále se využívají odborné učebny, a to učebna jazyků, učebna informatiky, dílna a cvičná kuchyně.

| Fotogalerie

jazyk.jpg

Vzdělávání

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, škola tedy poskytuje všeobecné základní vzdělání.

| Fotogalerie

Počet dětí v letech.jpg

Charakteristika žáků

V poslední době navštěvuje školu kolem 100 žáků. Žáci pocházejí především ze spádových obcí blízkého okolí. K dopravě využívají žáci autobusy (IDS Jihomoravského kraje), automobily rodičů, mnozí chodí pěšky nebo jezdí na kole.

| Fotogalerie

2023.JPG

Charakteristika sboru

Za posledních 15 let se pedagogický sbor stabilizoval, jsou v něm, jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Současné složení garantuje téměř devadesáti procentní aprobovanost výuky.

| Fotogalerie

aktivity.jpg

Naše aktivity

Tyto aktivity připravujeme nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče i širokou veřejnost. Akce prostupují dle kalendáře celým školním rokem a patří sem např. Drakiáda, Mikuláš ve škole, Vánoční besídka, tradiční Školní ples, Jarní akademie, Čarodějáles, školní stanování a školní olympiáda.

| Fotogalerie

kroužky.png

Kroužky

Každým rokem poskytujeme našim dětem možnost, jak smysluplně využít jejich volný čas. Nabídka kroužků vychází z našich zkušeností, ale také ze zájmů dětí a požadavků jejich rodičů.

| Nabídka kroužků

spolupráce.jpg

Spolupráce na vzdělávání

Nejbližšími partnery jsou ZŠ Horní Dunajovice a ZŠ Skalice, ze kterých k nám směřují žáci 1. stupně. Proto se snažíme najít společná řešení tak, aby byl přechod žáků co nejméně náročný.

| Fotogalerie

spolupráce 02.jpg

Spolupráce s ostatními

dopravní výchova realizovaná na dopravním hřišti v Miroslavi, výuka plavání v plaveckém bazénu Znojmo, lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích v Orlických horách

| Fotogalerie

Projekty

Digitalizujeme školu

Inovativní výuka na ZŠ Želetice

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007843

Operační program Jan Amos Komenský

www.opjak.cz externí odkaz

Publicita: Inovativní výuka OPJAK.jpg

 • inovativní vzdělávání žáků
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy (Doučování)

Publicita: NPO Doučování.jpg

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandimie covid-19. Financováno z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

IT podpora pro ZŠ Želetice

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021539

Publicita: IT Podpora.jpg

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.

Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000517

Doba realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

www.majak.ssis.cz externí odkaz

Projekt probíhal pod záštitou Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem. Řešil vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která podporovala pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Na realizaci projektu a aktivit se podíleli pracovníci jednotlivých CKP, ale i další čeští i zahraniční pedagogové napříč celou ČR. Dalším cílem bylo podpořit využívání tzv. badatelské výuky a v neposlední řadě přinesl tento projekt technické vybavení v hodnotě cca 300 000 Kč.

Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OPVV

Doba realizace: školní rok 2016/17, 2017/18

Tento projekt dovolil zřídit na naší škole novou pozici tzv. školního asistenta. Ten má za úkol vyhledávat žáky, kteří by mohli být ať už z jakéhokoliv důvodu ohroženi školním neúspěchem, a následně se pokusit tyto bariéry odstranit. Nejde tedy přímo o asistenta pedagoga ani o jakékoliv další podpůrné opatření. Další činností je zprostředkovávat komunikaci mezi rodinou a školou (např. příprava na vyučování, motivace k učení, přenos informací). Asistent působí rovněž v oblasti poskytování podpory učiteli při jeho administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo něj a pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.

Ovoce do škol

Doba realizace: školní rok 2016/17–2020/21

www.ovocedoskol.szif.cz externí odkaz, www.ovoceazeleninadoskol.cz externí odkaz

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Žákům jsou zdarma dodávány mléčné výrobky, čerstvá zelenina a ovoce, primárně z našeho klimatického pásma. Pro zpestření je nepravidelně dodáváno i exotické ovoce, přičemž si žáci rozšíří i znalosti o tomto ovoci. Produkty, které byly vyloučeny z projektu, jsou produkty obsahující přidaný cukr, tuky, sůl a sladidla.

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách

Doba realizace: školní rok 2015/16, 2016/17

Informační leták k projektu (formát PDF, 372 kB)

Projekt zaštiťuje Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u těchto dětí zdravé stravovací návyky. Podrobnější informace sděluje pracovní úřad.

Recyklohraní

Doba realizace: 1. 10. 2015 - současnost

www.recyklohrani.cz externí odkaz

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Navíc v průběhu každého školního roku dostáváme od organizátorů projektu různé úkoly na téma recyklace. Z posledních úkolů jmenujeme, kdy žáci např.:

 • si zvolili nějaký elektrospotřebič a bádali a sbírali různé informace (kdo a kde jej vymyslel, kdo jej vylepšil, z čeho se skládá apod.)
 • vyplnili on-line dotazníky k tématu třídění a recyklace
 • sestavili v hodinách pracovních činností fungující model solární trouby
 • v rámci úkolu "Zatočte vodou či větrem" sestavili funkční model vodního kola (mlýnku)

Z tohoto všeho získává škola body, za které si z katalogu vybírá odměny (např. školní potřeby, sportovní pomůcky, aj.). Aktuální stav našeho konta (ke dni 14. 11. 2016) je 1 020 bodů.

Výzva č. 57 ZŠ Želetice (Technické vzdělávání OP VK výzva č. 57)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0120

Doba realizace: 1. 9. - 31. 12. 2015

Náklady projektu: 220 850 Kč

Škola získala prostředky pro zřízení nové žákovské dílny s plně vybavenými osmi žákovskými stoly a sady stavebnic Merkur. Žáci tak mohou nově rozvíjet své technické dovednosti. Úplně prvními výrobky se stala ptačí krmítka.

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Želetice (Cestujeme za angličtinou OP VK výzva č. 56)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1521

Doba realizace: 1. 7. - 31. 6. 2015

Náklady projektu: 587 692 Kč

Získané prostředky byly použity na rozšíření nabídky školní knihovny o nové tituly a v rámci výuky byly realizovány čtenářské dílny. V rámci projektu se uskutečnil i jazykový kurz v Anglii ve městě Bournemouth, kam vyrazili zlepšovat svoje jazykové a učitelské dovednosti 4 pedagogové. I žáci vyrazili získávat svoje většinou první zahraniční zkušenosti. Mohli strávit jeden týden na jazykově-vzdělávacím pobytu ve městě Worthing v Anglii.

S Evou a Edou zdravě a bezpečně

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0003

Doba realizace: 1. 10. 2014 - 31. 7. 2015

Během realizace projektu byly vytvořeny pracovní listy pro oblast Zdravý životní styl a Bezpečnost silničního provozu pro 1. - 5. ročník. Cílem byla podpora při výuce v oblasti zdravého životního stylu, bezpečnosti silničního provozu a poskytování první pomoci. Škola dostala v rámci projektu, mimo výše uvedených pracovních listů, také technické vybavení v podobě DVD s dopravními video lekcemi, cvičné lékárničky, pingpongový stůl, koloběžky, in-line brusle, basketbalový koš a míč. Každý měsíc u nás v hodinách tělesné výuky rovněž působila rehabilitační pracovnice s cílem naučit žáky správné držení těla, zpevnění těla, rozvoj svalové hmoty, protahovací a relaxační cvičení atd. Další aktivitou projektu byla realizace dvou projektových dnů, a to se zaměřením na bezpečnost silničního provozu, poskytování první pomoci, zdravý životní styl, případně na konkrétní pohybovou aktivitu. V rámci těchto projektových dnů mohli žáci vyzkoušet cvičné dopravní hřiště či plavecký bazén se zaměřením na praktický nácvik řešení reálných situací, se kterými se mohou setkat.

Let's speak together

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0012

Doba realizace: 29. 9. 2014 - 28. 8. 2015

www.databaze.op-vk.cz externí odkaz

Globálním cílem projektu Let´s speak together bylo podpořit a zkvalitnit výuku angličtiny na škole a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky, zejména metody CLIL (výuka předmětu v cizím jazyce). Dalším cílem byla podpora internacionalizace školy a podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí. V průběhu školního roku 2014/15 u nás působili dva rodilí mluvčí. Nejprve to byl Kush Katbamma (rodák z Indie vyrůstající v Anglii) a poté John A. Kuba (rodák z USA s českými kořeny). Oba se zapojovali nejen do výuky jazyka napříč prvním a druhým stupněm, ale asistovali i při výuce v dalších předmětech, účastnili se chodu družiny či dalších mimoškolních aktivit. Důraz byl kladen zejména na mezipředmětové vazby a praktické využití cizího jazyka.

EUPS želetice - šablony - v0

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1203

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Doba realizace: 15. 12. 2010 - 1. 12. 2012

Náklady projektu: 909 392 Kč

Cílem projektu bylo zkvalitnění a zefektivnění výuky pomocí metodického vzdělávání a podpůrných kurzů pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Výstupy projektu

  • Šablona I/3 – Výstupy této šablony hodnotíme velmi pozitivně, neboť pedagogové získali intenzívním studiem přístup k novým metodám výuky a tím došlo k evidentnímu zvýšení čtenářské a informační gramotnosti žáků naší školy.
  • Šablona III/2 – Výstupy (DUMY) této šablony hodnotíme kladně, protože došlo ke kvalitnějšímu a intenzívnějšímu využívání ICT techniky, a to zefektivnilo práci žáků ve vyučovacích hodinách. Všechny DUMY byly ověřeny v praxi s kladným hodnocením.
  • Šablona III/3 – Výstupem této šablony bylo úspěšné zvládnutí aplikace Smart Notebook, která byla podmínkou pro kvalitní vytváření výukových programů (DUMY).
  • Šablona II/4 – Výstupy této šablony přispěly ke zvýšení jazykových znalostí pedagogů a zjednodušení organizace jazykové výuky na škole.

Z historie školy

Historie želetického školství je dosti pestrá a datuje se do poměrně dávné minulosti. První dochované, ale bohužel velmi kusé údaje, jsou z počátku 19. století. Již v roce 1807 byla v Želeticích otevřena Česká obecná škola, financovaná Ústřední maticí školskou. Zřejmě druhým výchovně-vzdělávacím ústavem je česká, původně soukromá škola v údolí říčky Křepičky, směrem na Žerotice. Fungovala od roku 1908 do roku 1918 s tím, že v roce 1914 se stala veřejnou. Objekt, který později patřil manželům Šálkovým, je aktuálně navržen k demolici.

Dalším subjektem byla Obecná česká škola, která působila od vzniku Československa v budově dnešního divadla a bývalé německé školy z roku 1889. Jako další byla roku 1921 v Želeticích zřízena Česká státní měšťanská škola, a to v bývalé administrativní budově cukrovaru a vyučovalo se v ní do roku 1937. Postupem času přestala vyhovovat tehdejším nárokům, a proto byl přičiněním ředitele Františka Jandy v letech 1935-1937 vybudován objekt současné školní budovy. Stavebníkem se stala Ústřední matice školská, stavitelem Josef Nejcez z Moravských Budějovic a celkový náklad činil 860 tis. Kč. Vyučování začalo 1. září 1937 a v květnu následujícího roku proběhlo slavnostní otevření za účasti široké české veřejnosti. V této době školu navštěvovali žáci všech okolních obcí od Višňové přes Prosiměřice až k Banticím. Po připojení obce k Třetí říši a během 2. světové války se vyučovalo německy, ke konci válečného konfliktu sloužila část stavby dokonce i jako vojenský lazaret pro ustupující německé vojáky. Po skončení války muselo být vynaloženo velké úsilí na přípravu zdevastovaných učeben, aby 1. října 1945 mohla výuka opět začít.

V letech 1969-72 došlo k úpravám v interiérech, instalovalo se ústřední topení a byly provedeny rozvody vody a elektřiny. Zásadní rekonstrukce objektu nastala až během školního roku 2005/2006, kdy škola získala novou střechu, plastová okna a fasádu. V současnosti i díky velmi vstřícnému přístupu našeho zřizovatele, obce Želetice, probíhá postupná modernizace, např. podlahy v učebnách, dlažba v přízemí a suterénu, nové bezpečnostní dveře hlavního vchodu i šatny, videovrátný, kotelna, …

Během sedmdesáti let na této škole působilo neuvěřitelných 164 pedagogů. Od šedesátých do poloviny osmdesátých let škola působila spíše jako přestupní stanice učitelů pro školy městské. Přestože nechceme z důvodu objektivity jmenovat některé učitele, kteří byli lepší než ostatní, musíme zmínit ty, kteří byli pro tuto školu pojmem (František Janda, František Sláma, Josef Pavlík, Vojtěch Parma, Antonín Křivan). Na tomto místě je potřeba ještě zmínit jedno jméno – člověka, který naši školu úspěšně a bezproblémově vedl od začátku 90. let až do roku 2014, kdy nás tak náhle opustil, pana ředitele Ivo Svobodu.

Ve školním roce 2014/2015 byl tedy do funkce jmenován nový ředitel školy, který byl vybrán na základě konkurzního řízení a pro svoji činnost splňoval kvalifikační předpoklady. Jeho předchozí zkušenosti s řízením se pozitivně promítly do chodu školy. Ve své koncepci rozvoje školy si jako hlavní priority stanovil zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, což se mu podařilo především v oblasti materiální a zajištění bezpečného klimatu pro žáky a pedagogy. Pro uskutečňování vize školy si ředitel v rámci konstruktivních jednání se zřizovatelem získal potřebnou podporu.

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit