Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 • řešení problémů se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 • prevence rizikového chování

(Pozn. nejedná se o služby, které nabízí pedagogicko-psychologická poradna)

Členové pracoviště

Mgr. Oldřich Jech

funkce: vedoucí ŠPP, školní speciální pedagog, školní metodik prevence

konzultační hodiny: úterý 12:10 - 13:00 a po telefonické domluvě

Mgr. Pavel Košárek

funkce: výchovný a kariérní poradce, školní asistent

konzultační hodiny: středa 13:15 - 14:45, pátek 8:20 - 9:20 a po telefonické domluvě

Mgr. Edita Matušková

funkce: speciální pedagog, školní asistent

konzultační hodiny: pondělí 9:20 - 10:20, středa 10:25 - 11:10 a po telefonické domluvě

(Pozn. kontaktní údaje naleznete v menu Zaměstnanci)

Výchovný poradce

 • poradenské činnosti: kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, základní šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích poboček Úřadu práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům, poradenství v oblasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce na přípravě plánu pedagogické podpory, průběžná diagnostika, zajišťování intervenční činnosti pro žáky, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • metodické činnosti: metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy,  pomoc s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky, zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • informační činnosti: poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení, vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Metodik prevence

 • metodické činnosti: koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy, prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování, metodické vedení a koordinace vzdělávání činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování, individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání, koordinační činnosti: koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování 
 • informační činnosti: zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy, prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení, vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • poradenské činnosti: vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními